Nedsmutsade badvatten och stängda stränder i Palma har varit en följetong i ett decennium.

Stränder tidvis odugliga för bad och rekreation efter kraftiga regn, därför att reningsanläggningarna brister i kapacitet och underhåll.

Men nu är tiden inne för att utkräva ansvar.

Emaya är Palmas kommunala bolag för sophämtning och vattenförsörjning. Så skötseln av stadens anläggningar för rening av nedsmutsat spillvatten

Hela artikeln publiceras på MALLORCANYHETER 
Misstänkta miljöbrott